Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
  

ISCED 0

Školský vzdelávací program

Anjelik

 

 

Predkladateľ:

Názov školy: Súkromná špeciálna materská škola,

L. Svobodu č. 31, 909 01 Skalica

IČO: 37994859

Telefón: 034 / 664 93 93

E-mail: dicskalica@ehs.sk

Web: www.smsskalica.wbl.sk

Zriaďovateľ:

Názov : Mgr. Gabriela Skotáková

Telefón: 034 / 664 93 93

Mobil : 0907 227 310

E-mail: dicskalica@ehs.sk

Vypracovala: Mgr. Andrea Husárová

Dátum vydania: 25.08.2009

Dátum schválenia vydania zriaďovateľom: 31.08.2009

Revidovala: Mgr. Gabriela Skotáková a kolektív SŠMŠ

Dátum 1. revidovaného vydania: 30.8.2011

Dátum schválenia 1. revidovaného vydania zriaďovateľom: 31.8.2011

Revidovala: Mgr. Gabriela Skotáková a kolektív SŠMŠ

Dátum 2. revidovaného vydania: 30.4.2013

Dátum schválenia 2. revidovaného vydania zriaďovateľom: 30.4.2013

 

Mgr. Gabriela Skotáková

zriaďovateľka a riaditeľka SŠMŠ

 

Platnosť revidovania ŠKVP

Platnosť

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

Platnosť ŠKVP od

 

02.09.2009

 

Revidovanie

 

31.09.2011

Formálne úpravy

Platnosť revidovaného ŠKVP od

01.10.2011

 

Revidovanie

 

30.4.2013

 Komplexné úpravy + učebné osnovy

Platnosť revidovaného ŠKVP od

01.05.2013

 

Revidovanie

 

 

 

Platnosť ŠKVP od

 

 

 

Revidovanie

 

 

 

Platnosť ŠKVP od

 

 

 

Revidovanie

 

 

 

Platnosť ŠKVP od

 

 

 

 OBSAH

1. Názov vzdelávacieho programu ……………………………............................................................………......…. 5

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania ........................................................................ 5

3. Stupeň vzdelania ……………................................................…………………………………………..................... 5

4. Vlastné zameranie školy …………….................................................…………………………………..............…. 5

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania ………..........................................................……........….…..... 6

6. Učebné osnovy ………...........................................…………………………………………..........…………........... 6

6.1. Profil absolventa .........................................................................……………………………………..................... 6

6.2. Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu JA SOM …….................................................................…..... 8

6.3. Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu ĽUDIA ........…...................................................................... 13

6.4. Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu PRÍRODA .……................................................................... 15

6.5. Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu KULTÚRA ............................................................................ 17

7. Organizačné usporiadanie denných činností …………………........................................................…......….... 20

8. Organizačná forma predprimárneho vzdelávania ………………………………………………………......…. 21

9. Osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami .. 21

10. Vyučovací jazyk ……………………………………………..….............................................………...................... 22

11. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní ..... 22

12. Personálne zabezpečenie ……………..……………………………................................................................... 22

13. Materiálno – technické a priestorové podmienky ..…………………................................................................ 22

14. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní …………...................... 22

15. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí …………….................................................................................. 23

16. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ……....................... 23

 Prílohy

1. Názov vzdelávacieho programu

Názov školského vzdelávacieho programu je ,,ANJELIK“, pretože každé dieťa či už zdravé, choré alebo postihnuté je jedinečnou osobnosťou. Tieto deti majú oveľa viac schopností, ako si myslíme. Zasluhujú si o niečo viac citu, lásky a porozumenia, ako zdravé deti, preto je dôležité, aby sme v nich tieto schopnosti objavili.

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Cieľom predprimárneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením je zabezpečovať ich komplexný rozvoj v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými jednotlivými druhmi postihnutia.

Ciele predprimárneho vzdelávania detí sú:

o       rozvíjať zaostávajúci vývin v psychomotorickej, poznávacej,

o       emocionálnej a sociálnej oblasti,

o       rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa,

o       vytvoriť podmienky na plynulú adaptáciu na nové prostredie,

o       naplniť potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi,

o       umožniť dieťaťu sebarealizáciu prostredníctvom hrových aktivít,

o       rozvíjať samostatnosť dieťaťa, posilňovať jeho sebadôveru a sebavedomie,

o       vytvárať elementárne sociálne kompetencie a ich využitie v reálnom živote,

o       odstraňovať druhotné problémy správania,

o       utvárať elementárne prosociálne a enviromentálne cítenie,

o       pripraviť dieťa so zdravotným znevýhodnením na plynulý prechod do základnej školy.

3. Stupeň vzdelania

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu ISCED 0 – školského vzdelávacieho programu ANJELIK získa dieťa predprimárne vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva Súkromná špeciálna materská škola.

4. Vlastné zameranie školy

Súkromná špeciálna materská škola sa nachádza na ulici L. Svobodu č. 31 v Skalici, v areáli sa ešte nachádza elokované pracovisko Materskej školy Skalica a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Skalica. Súkromná špeciálna materská škola bola MŠ SR zaradená do siete škôl a školských zariadení s dňom začatia činnosti od 1.9.2006. Zriaďovateľom je Mgr. Gabriela Skotáková. Súkromná špeciálna materská škola poskytuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre deti predškolského veku so zdravotným znevýhodnením od 2 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky.

Škola má dve triedy, je vybavená počítačom so špeciálnymi programami pre deti, didaktickými pomôckami a špeciálnymi kompenzačnými pomôckami.

Škola poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na prípravu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na povinnú školskú dochádzku (s využitím princípov pedagogiky Márie Montessori), a prípravu detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Od septembra 2011 sú priestory ŠMŠ presťahované v tom istom areáli L. Svobodu 31 Skalica do časti budovy bývalého hospodárskeho pavilónu, ktorý majú v spoločnom užívaní so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.

Súkromná špeciálna materská škola spolupracuje s Detským domovom v Skalici, s Centrom voľného času, s MŠ L. Svobodu v Skalici a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP). S týmto centrom spolupracuje okrem iného aj v rámci telesnej výchovy, nakoľko je vybavené rehabilitačnou miestnosťou s rehabilitačnými pomôckami a iným zariadením pre zdravotne znevýhodnené deti.

SCŠPP poskytuje deťom SŠMŠ komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, terapiu, poradenskú činnosť, liečebnú rehabilitáciu a canisterapiu – táto terapia je pre deti veľmi obľúbená, spoznali psíka, vodia ho, hrajú sa s ním, prekonávajú strach. Psík ich udržiava v pozornosti, rozvíja u nich hrubú aj jemnú motoriku, zlepšuje verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. Psík sa stal ich priateľom.

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

Súkromná špeciálna materská škola poskytuje celodenne odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre deti predškolského veku so zdravotným znevýhodnením od 2 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky.

6. Učebné osnovy

Hlavnou myšlienkou programu pre deti so zdravotným znevýhodnením je:

o       plniť výchovno-vzdelávací program,

o       podporovať komplexný osobnostný rozvoj,

o       rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,

o       pomôcť dieťaťu so zdravotným znevýhodnením formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.

Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov:

1. Ja som – na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením k rodine a okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa.

2. Ľudia – na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí, na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí, na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú.

3. Príroda – na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých a neživých predmetov, na vytváranie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode.

4. Kultúra – na rozvíjanie rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.

Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa so zdravotným znevýhodnením:

o       perceptuálno - motorickú,

o       kognitívnu,

o       sociálno-emocionálnu.

6. 1. Profil absolventa

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od stupňa a charakteru svojho postihnutia dosiahne:

1. Psychomotorické kompetencie:

o       používa v činnosti všetky zmysly,

o       ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,

o       prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,

o       ovláda základné lokomočné pohyby,

o       používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych a problémových situáciách,

o       využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok,

o       prejavuje grafomotorickú gramotnosť,

o       využíva koordináciu zraku a ruky,

o       drží správne grafický materiál,

o       kreslí uvoľnenou rukou.

2. Osobnostné kompetencie:

o       uvedomuje si vlastnú identitu,

o       prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným,

o       vyjadruje svoje pocity,

o       presadzuje sa v aktivitách,

o       zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí.

3. Sociálne kompetencie:

o       správa sa empaticky k svojmu okoliu, správa sa v skupine, kolektívne podľa spoločenských pravidiel a noriem,

o       hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, v kolektíve,

o       zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju,

o       nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými,

o       rieši konflikty s pomocou dospelého, aj samostatne,

o       pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne,

o       prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu.

4. Komunikatívne kompetencie:

o       nadväzuje a vedie dialóg s deťmi i dospelými,

o       počúva informácie z rôznych médií,

o       vyjadruje svoje myšlienky, názory,

o       reprodukuje básne, riekanky,

o       volí primeraný spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu,

o       prejavuje predčitateľskú gramotnosť,

o       zreprodukuje osvojené poznatky.

5. Kognitívne kompetencie:

o       rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine,

o       rieši jednoduché problémové úlohy,

o       uplatňuje v hre a v rôznych situáciách matematické myslenie a pamäť,

o       porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, osôb,

o       hodnotí spontánne a samostatne alebo s pomocou učiteľa vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách,

o       objavuje a nachádza funkčnosť vecí, uvedomuje si ich zmeny,

o       učí sa riešiť úlohy pokusom a omylom alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadné chyby.

6. Učebné kompetencie:

o       prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového,

o       využíva primerané pojmy, znaky a symboly,

o       pozoruje, opakuje, precvičuje, napodobňuje,

o       aplikuje v hre, v rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti,

o       kladie otázky a hľadá odpovede s pomocou učiteľa, aby porozumelo svetu vecí, javov, dejov a vzťahov,

o       učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením),

o       vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti,

o       prekonáva prekážky v učení,

o       prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení,

o       hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov,

o       naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami,

o       sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

7. Informačné kompetencie:

o       využíva rôzne zdroje získavania informácií prostredníctvom sledovania: iných osôb, z detských kníh, časopisov, encyklopédií, informačno-komunikačných technológií, z rôznych médií.

 

6.2. Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu JA SOM

 

Perceptuálno - motorická oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Svalové napätie a dýchanie.

Uplatnenie laterality v pohybe.

Hrubá motorika.

Rovnováha.

Orientácia v priestore.

Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie).

Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak, atď.).

Manipulácia s náčiním.

Pohyb na náradí.

Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca.

Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia.

 

 

 

 

 

 

 

-         kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie,

-         prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu,

-         vedieť udržať rovnováhu,

-         orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe),

-         ovládať základné lokomočné pohyby,

-         zaujať rôzne postavenia podľa pokynov,

-         poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov,

-         napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí),

-         pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty, kotúle),

-         manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať),

-         dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpek- tovať ostatných,

-         zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám.

Diferencované ciele:

-         stimulovať dýchanie (vyvolávať hlasitý smiech, fúkanie do rôznych ľahkých predmetov),

-         zdvíhať nohy, zapierať sa nohami do podložky (stena, lopta ...),

-         stáť chvíľu na nohách s oporou, čas státia postupne predlžovať,

-         v ľahu na bruchu sa opierať o predlaktie, čas udržania hlavy postupne predlžovať,

-         v ľahu na bruchu zdvíhať hrudník, roztiahnuť paže, opierať sa o ruky,

-         priťahovať sa do sedu za ruky, zdvíhať hlavu,

-         v sede s oporou na chvíľu udržať hlavu vzpriamene, čas udržania postupne predlžovať až do 1 minúty,

-         sedieť s oporou dlhšiu dobu,

-         prevaľovať sa z chrbta na bok,

-         prevaľovať sa z chrbta na bruško,

-         prevaľovať sa z bruška na chrbát,

-         plaziť sa za hračkou pomocou rúk, zapierať sa striedavo jednou nohou pokrčenou v kolene (do ruky dospelého),

-         chôdza s oporou (pomocou chodítka, chôdza okolo nábytku, za ruky dospelého).

Pracovné návyky.

-         zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa,

-         umývať sa, čistiť si zuby atď.) a návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle atď.),

-         zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si pozor na odev, atď.).

Diferencované ciele:

-         udržiavať vypestovanú pravidelnosť v životospráve,

-         prejavovať radosť z kúpeľa,

-         predlžovať dobu prebaľovania,

-         orofaciálna stimulácia,

-         kŕmenie kašovitou stravou po lyžičkách

-         učiť sa piť z hrnčeka s pomocou,

-         učiť sa jesť lyžicou s pomocou,

-         spolupracovať pri obliekaní (nastaviť ruku, nohu),

-         vedieť vyjadriť bolesť.

-         ohlasovať vykonanú potrebu (do plienky).

Jemná motorika.

Práca s rôznym materiálom.

Pracovné techniky.

Technická tvorivosť.

Elementárne základy práce s počítačom.

-         zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tva-rovať materiál atď.),

-         zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy,

-         zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom,

-         pracovať s detskými edukačnými programami.

Diferencované ciele:

-         pasívne a aktívne ohmatávanie predmetov z rôznych materiálov rôznymi časťami tela (napr. dlaňami, chodidlami, perami),

-         uchopovať hrkálku v dosahu (z ruky dospelého alebo z plochy), na okamih ju aktívne udržať, čas udržania predlžovať,

-         vkladať kocky do vedierka, vyberať ich,

-         skúmať hmatom vlastnosti rôznych druhov materiálov,

-         uchopovať drobné predmety palcom a ukazovákom (napr. gombík, mincu),

-         na požiadanie podať hračku do dlane,

-         snažiť sa postaviť na seba 2 kocky,

-         vložiť drobný predmet (napr. gombík, korálku) do fľaše, vysypať ho (po ukážke, spontánne),

-         obracať stránky v leporele (aj 2-3 naraz), siahať po obrázkoch.

Vizuomotorika.

Grafomotorika.

Základné grafické tvary.

-         sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole,

-         využívať koordináciu zraku a ruky,

-         kresliť veľkými grafickými pohybmi,

-         kresliť uvoľnenou rukou,

-         držať správne grafický materiál,

-         znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo).

Diferencované ciele:

-         manipulácia s výtvarným materiálom, jeho uchopenie,

-         hra s plastelínou (miesenie, stláčanie, trhanie),

-         napodobňovať čmáranie,

-         spoznávanie vlastností predmetov hmatom (teplé – studené, suché – mokré, drsné – hladké, mäkké – tvrdé, guľaté - hranaté a pod.),

 

Kognitívna oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Meno a priezvisko dieťaťa.

Rodina a jej členovia.

Postoje k členom rodiny.

-         predstaviť sa menom i priezviskom,

-         rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,

-         zaujať postoj k členom rodiny a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.

Diferencované ciele:

-         ukázať na obrázok v knihe,

-         pri pozeraní obrázkov v knihe pozerať kam ukazujeme (z jedného obrázka na druhý).

Orientácia v bezprostrednom okolí domova a špeciálnej materskej školy.

Postoje k domovu.

-         orientovať sa v tesnej blízkosti domova a špeciálnej materskej školy,

-         rozlíšiť dominanty svojho bydliska,

-         zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.

Diferencované ciele:

-         fixovať zrak na okamih na tvár dospelého,

-         zameriavať pohľad na určitý cieľ, dobu zamerania postupne predlžovať,

-         sledovať pohybujúce sa predmety,

-         sledovať zavesenú hračku zo strany na stranu v oblúku 180°,

-         sledovať hračku, ktorú drží v ruke,

-         zreteľne zahrkať hrkálkou,

-         siahať po hračkách, ktoré sú mimo dosah,

-         otáčať sa za zvukom,

-         nájsť skutočný predmet na výzvu (ukázať rukou).

Ľudské telo.

Umelecké stvárnenie ľudskej postavy.

-         určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu,

-         vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne dôležité orgány (srdce, pľúca, mozog, atď.),

-         prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

-         aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník).

Diferencované ciele:

-         ukázať jednu časť tela na bábike alebo na sebe,

-         pasívne a aktívne ohmatávanie predmetov z rôznych materiálov rôznymi časťami tela (napr. dlaňami, chodidlami, perami).

Zdravotný stav, postoje k zdraviu.

Zásady ochrany vlastného zdravia.

Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie.

Ochrana proti drogám.

Možnosti poškodenia zdravia.

Zdravé potraviny.

-         rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a stav choroby,

-         dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou dospelých),

-         zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných,

-         privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie iných,

-         uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti od neznámych osôb, vnímať to ako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia),

-         rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi prírodninami, poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny.

Diferencované ciele:

-         spoznávanie vlastností predmetov hmatom (teplé – studené, suché – mokré, drsné – hladké, mäkké – tvrdé, guľaté - hranaté a pod.),

-         ochutnávanie potravín rôznej chuti (sladké, slané, kyslé, horké),

-         spoznávanie vône a zápachu (priamo na vychádzke, na dvore, pri kúpaní a pod. – najmä príjemné vône).

Bezpečnosť cestnej premávky.

-         dodržiavať pravidlá cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť,

-         poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich,

-         prechádzať bezpečne cez cestu podvedením starších osôb.

Diferencované ciele:

-         sedieť s oporou (v kočíku na vychádzke) dlhšiu dobu,

-         spoznávanie okolia SŠMŠ (priamo na vychádzke, na dvore),

-         ukázať na obrázok auta v knihe.

 

Sociálno-emocionálna oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Komunikácia emócií.

Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných.

Obhajovanie vlastného stanoviska v konflikte.

Sebaregulácia.

Rozhodovanie sa.

Sebahodnotenie.

Základné pravidlá kultúrneho správania.

-         pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc,

-         komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity,

-         uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí v skupine,

-         obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu,

-         prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách,

-         konať s ohľadom na seba a druhých,

-         rozhodovať sa pre určitú činnosť,

-         hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach,

-         uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel

Diferencované ciele:

-         keď plače, upokojiť ju, kým neprestane plakať (láskavým slovom, úsmevom, nežnými dotykmi),

-         pri prihováraní sa dbať na zrakový kontakt,

-         očami sledovať dospelého pohybujúceho sa okolo dieťaťa,

-         odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

-         pri sociálnych hrách prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s dieťaťom.

Kontakt v komunikácii.

Počúvanie s porozumením.

Pasívna a aktívna slovná zásoba.

Zmysluplnosť rečového prejavu.

Artikulácia hlások a hláskových skupín.

Spisovná reč.

Tvorivosť v rečovom prejave.

Analyticko-syntetické činnosti so slovami.

-         nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi a dospelými,

-         predstaviť seba a svojho kamaráta,

-         počúvať s porozumením,

-         rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu,

-         uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch),

-         vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, ich kvalitu a lokalizáciu,

-         vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hlás-kové skupiny,

-         uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka,

-         používať synonymá, antonymá a homonymá,

-         uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier a činností so slovami (roztlieskavať slová na slabiky).

Diferencované ciele:

-         čo najčastejšie počúvať reč dospelého (slovne komentovať každú činnosť),

-         stimulovať pohyb jazyka (olizovanie pier, horného podnebia, líc z vnútornej strany natretých medom alebo nutelou),

-         stimulovať dýchanie (vyvolávať hlasitý smiech, fúkanie do rôznych ľahkých predmetov),

-         orofaciálna stimulácia,

-         rozširovať pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu 20-200 slov.

 

6.3. Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu ĽUDIA

 

Perceptuálno-motorická oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách.

Súlad pohybu, hudby a textu hry.

-         dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier,

-         uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohy-bovej alebo hudobnodramatickej hre,

-         zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre,

-         stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry.

Diferencované ciele:

-         reagovať na zvuky pohybom (pri počúvaní rytmickej hudby),

-         reagovať na zvuky upokojením (pri počúvaní uspávanky alebo relaxačnej hudby),

-         počúvať hudobné a nehudobné zvuky, spev dospelého, hudobné nahrávky,

-         skladať ruky k tľapkaniu (riekanky, piesne).

 

Kognitívna oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie.

Význam práce.

-         poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti,

-         poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov,

-         pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných činností, riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných programoch.

Diferencované ciele:

-         uchopovať hračku v dosahu (z ruky dospelého alebo z plochy), na okamih ju aktívne udržať, čas udržania predlžovať,

-         vkladať kocky do nádoby, vyberať ich.

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch.

-         priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách,

-         uplatňovať individuálne farebné videnie,

-         uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických produktoch.

Diferencované ciele:

-                   oboznamovať sa s materiálmi a hračkami rôznych farieb,

-         fixovať zrak na okamih na farebný predmet,

-         zameriavať pohľad na farebný predmet, dobu zamerania postupne predlžovať,

-         sledovať pohybujúce sa farebné predmety,

-         sledovať farebný predmet zo strany na stranu v oblúku 180°,

-         sledovať farebný predmet u, ktorú drží v ruke.

Dopravné prostriedky.

-         poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch).

Diferencované ciele:

-         ukázať na obrázok auta v knihe,

-         pri pozeraní obrázkov v knihe pozerať kam ukazujeme (z jedného obrázka na druhý).

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, zostavovanie

podľa kritérií.

Číselný rad.

Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 5.

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary (guľa, kocka, kváder, valec).

Plošná a priestorová tvorivosť.

-         priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť),

-         určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,

-         počítať minimálne od 1 do 5,

-         priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 5,

-         vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 5 (pri manipulácii s predmetmi alebo hračkami),

-         poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary,

-         poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary,

-         zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií.

Diferencované ciele:

-         vkladať geometrické tvary a telesá do tvarovo zhodných otvorov (doska, kubus),

-         prekladať geometrické tvary a telesá z nádoby do nádoby,

-         snažiť sa postaviť na seba 2 kocky.

Počúvanie s porozumením.

Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika).

Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – sloven-skom jazyku.

Spisovná podoba jazyka.

-         počúvať s porozumením,

-         reagovať neslovne na otázky a pokyny,

-         reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou,

-         komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku,

-         používať spisovnú podobu štátneho – slovenského jazyka.

Diferencované ciele:

-         čo najčastejšie počúvať reč dospelého (slovne komentovať každú činnosť),

-         počúvať hudobné a nehudobné zvuky, hlas dospelého, oslovovať menom blízkych ľudí,

-         rozširovať pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu 20-200 slov (zážitkovým a multisenzorickým učením),

-         spontánne spájať 2 slová (podstatné meno+ sloveso, prídavné meno + podstatné meno).

 

Sociálno-emocionálna oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Orientácia v emóciách iných osôb.

Delenie, pomoc, obdarovanie.

Riešenie konfliktov.

-         rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých osôb,

-         rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému,

-         nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi,

-         vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných.

Diferencované ciele:

-         fixovať zrak na okamih na tvár dospelého,

-         zameriavať pohľad na osobu na dlhšiu dobu,

-         pri sociálnych hrách kolektíve detí prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s inými deťmi aj dospelými.

Otvorená komunikácia.

Akceptácia názorovej odlišnosti.

-         komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov,

-         prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory.

Diferencované ciele:

-         odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Rozmanitosť ľudských vlastností.

Základy empatie.

-         hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych situácií,

-         zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva.

Diferencované ciele:

-         rozlišovať príjemný a prísny tón hlasu,

-         reagovať na zvuky upokojením (pri počúvaní uspávanky alebo relaxačnej hudby).

 

6.4. Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu PRÍRODA

 

Perceptuálno-motorická oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Pohyb v prírode.

Umelá lokomócia.

Otužovanie.

Pohyb s rôznymi pomôckami.

Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.).

-         pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu a zábran,

-         otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka,

-         modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách,

-         pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami,

-         využívať na pohyb rôzne pomôcky,

-         zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti,

-         zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia.

Diferencované ciele:

-         spoznávať zmeny v prírode a počasí v priamom kontakte na vychádzke,

-         lezenie a chôdza v prírodnom prostredí s oporou (pomoc dospelého).

Výtvarná, pracovná a technická

tvorivosť.

-         prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník. Diferencované ciele:

-         ohmatávanie predmetov z rôznych prírodných materiálov,

-         hra s vodou, pieskom, hlinou a pod.

 

Kognitívna oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Ročné obdobia.

Rastlinná a živočíšna ríša.

Význam prírodného prostredia.

-         rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia,

-         určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou,

-         zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody.

Diferencované ciele:

-         v priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať typické znaky ročných období

-         v priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať prírodné prostredie (zážitkové učenie).

Zvieratá a živočíchy.

Domáce zvieratá.

-         poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy,

-         zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat,

-         zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši,

-         poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat.

Diferencované ciele:

-         v priamom kontakte (návštevou obchodu so zvieratami) pozorovať vtáky a zvieratá.

-         v priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať domáce a voľne žijúce zvieratá.

Kvety.

Starostlivosť o rastliny.

Stromy a kríky.

Huby.

-         poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety,

-         uvedomiť si význam starostlivosti o rastliny,

-         poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky, vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé.

Diferencované ciele:

-         v priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať a hmatom skúmať kvety, stromy, kry.

Živá a neživá príroda.

Počasie.

Elementárne predstavy o zemi.

Elementárne predstavy o slnku.

Elementárne predstavy o mesiaci a hviezdach.

-         poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody,

-         poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím,

-         vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o zemi, slnku mesiaci a hviezdach získané pozorovaním a z rôznych médií.

Diferencované ciele:

-         zážitkový učením spoznávať vlastnosti neživej prírody.

 

Sociálno-emocionálna oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Krásy prírody.

Hodnotenie prírodného prostredia.

Ochranárske postoje k prírode.

-         citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť,

-         hodnotiť prírodné prostredie,

-         prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

-         prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.).

Diferencované ciele:

-         v priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať a vnímať krásy prírody.

 

6.5. Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu KULTÚRA

 

Perceptuálno- motorická oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi, behu.

Reakcie na zmenu tempa hudby.

Pohybové stvárnenie charakteru hudby.

Tanec a pohybová improvizácia.

-         rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu,

-         reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu,

-         vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným pohybom,

-         uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony),

-         uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby.

Diferencované ciele:

-         reagovať na zvuky pohybom (pri počúvaní rytmickej hudby),

-         počúvať hudobné zvuky, spev dospelého, hudobné nahrávky,

-         skladať ruky k tľapkaniu (riekanky, piesne).

 

Kognitívna oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Hračky a predmety.

-         vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí,

-         vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť, atď.

Diferencované ciele:

-         spoznávanie vlastností predmetov hmatom (farba, veľkosť, tvar, povrch),

-         multisenzorická stimulácia poznávacích schopností (zapojenie čo najviac senzorických kanálov do poznávania) formou zážitkového učenia.

Časové vzťahy.

-         orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov,

-         rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo, včera, čo bude, zajtra.

Diferencované ciele:

-         udržiavať vypestovanú pravidelnosť v životospráve,

-         pravidelne striedať činnosti dňa – režim dňa,

-         rozlišovať vlastným zážitkom deň-noc (svetlo-tmu).

Bydlisko.

Mestá a obce.

Moja rodná vlasť.

-         pomenovať miesto svojho bydliska,

-         vymenovať niektoré názvy ďalších miest a obcí,

-         vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika,

-         vedieť, že hlavným mestom je Bratislava, poznať niektoré miestne a štátne symboly.

Diferencované ciele:

-         v priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať okolie SŠMŠ.

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy.

Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov.

-         zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií,

-         vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov.

Diferencované ciele:

-         pozorovať a vnímať prípravy a oslavy rôznych sviatkov, reagovať na zážitky z osláv zvukmi, živými pohybmi.

Rozmanitosť sveta.

Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania sveta.

-         overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.),

-         vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania sveta.

Diferencované ciele:

-         obracať stránky v leporele (aj 2-3 naraz), siahať po obrázkoch,

-         ukázať na obrázok v knihe,

-         pri pozeraní obrázkov v knihe pozerať kam ukazujeme (z jedného obrázka na druhý).

 

Sociálno-emocionálna oblasť

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy (špecifické ciele)

Emocionalita v hre.

Sociabilita v hre.

Rôznorodosť hier.

Tvorivosť v hre.

Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry.

-         prejavovať radosť z hry,

-         zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť v nej spolupracovať,

-         chápať rôznorodosť hier,

-         začať, rozvíjať a dokončiť hru,

-         uplatňovať tvorivosť v hre, plánovať, realizovať a hodnotiť hru.

Diferencované ciele:

-         odpovedať na sociálny kontakt s iným dieťaťom pri hre vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom,

-         pri hrách prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s inými.

Rytmizácia riekaniek a piesní.

Spev piesní.

Vyjadrenie charakteru piesne na detských hudobných nástrojoch a dramatickými výrazovými prostriedkami.

Hudobná tvorivosť.

Počúvanie piesní a hudby.

Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby.

-         rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára,

-         spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou,

-         vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudob-ných nástrojoch,

-         stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami,

-         počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním,

-         stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými umelec-kými výrazovými prostriedkami (výtvarnými, dra-matickými, atď.), použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou.

Diferencované ciele:

-         reagovať na hudbu pohybom (tlieskaním, hrou na tele, živými pohybmi)

-         počúvať hru s rytmickými nástrojmi (Orffov instrumentár),

-         s pomocou dospelého hrať na rytmické hudobné nástroje,

-         skladať ruky k tľapkaniu (riekanky, piesne).

Experimentovanie s farbami.

Výtvarná tvorivosť.

Kreslenie, maľovanie, modelovanie.

Výtvarné techniky.

Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie.

Kompozičné celky.

Hodnotiace postoje k umeleckým dielam.

-         experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie,

-         pokryť celú plochu rozmanitými farbami,

-         kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách (ľah, kľak, stoj, sed),

-         kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému,

-         kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu,

-         kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu,

-         tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky,

-         vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel, hodnotiť postupne umelecké diela.

Diferencované ciele:

-         experimentovať s rôznymi výtvarnými materiálmi (napr. prstové farby, špongie, inteligentná plastelína),

-         napodobniť zvislú a vodorovnú čiaru na plochu s motiváciou (napr. auto ide, prší...).

Knihy, písmená a číslice.

Detská, ľudová a autorská poézia a próza.

Prednes literárnych útvarov.

Voľná reprodukcia literárnych textov.

Literárno-dramatická tvorivosť.

Umelecké stvárnenie obsahu literárnych a dramatic-kých diel.

„Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu.

-         prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách,

-         počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy,

-         vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné detské divadlo (činohru, spevohru),

-         zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.,

-         reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a príbehy,

-         vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla,

-         „čítať“ a „písať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál.

Diferencované ciele:

-         obracať stránky v knihe s hrubými listami, siahať po obrázkoch,

-         ukázať daný obrázok v knihe (napr. psa),

-         sprostredkovať deťom zážitok z bábkového divadla.

 

7. Organizačné usporiadanie denných činností

Pri usporiadaní denných činností sa:

o       zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie),

o       dodržiavajú zásady zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),

o       vytvára časový priestor na hru a učenie,

o       dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Prevádzka Súkromnej špeciálnej materskej školy je v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 15.30 hod.

Denný poriadok v SŠMŠ:

06:30 – 08:30 Hry a hrové činnosti, individuálne edukačné aktivity

08:30 – 09:00 Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

09:00 – 09:20 Desiata, osobná hygiena, čistenie zubov

09:20 – 10:00 Edukačné aktivity

10:00 – 11:30 Pobyt vonku

11:30 – 12:00 Obed, osobná hygiena

12:00 – 14:00 Odpočinok

14:00 – 14:30 Olovrant, osobná hygiena

14:30 – 15:30 Hry a hrové činnosti, individuálne edukačné aktivity, pobyt vonku

8. Organizačná forma predprimárneho vzdelávania:

Predškolská výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje počas celého pobytu dieťaťa v SŠMŠ formou edukačnej aktivity. Edukačná aktivita je cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť navodená učiteľom. V edukačnej aktivite sa učiteľ usiluje uplatňovať všetky zásady, najmä zásadu cieľavedomosti, aktivity, názornosti, primeranosti. Postavenie učiteľa je nedominantné. Učiteľ umožňuje dieťaťu čo najviac slobodného prejavu (najmä pozitívneho), napr. rečového, pohybového, hudobno-pohybového, výtvarného, dramatického, hudobno-dramatického, atď. Dieťaťu sa dostáva v každej pedagogickej situácii pozitívny model správania. Pri realizácii edukačnej aktivity dieťa prežíva zážitky úspechu. Výchovno-vzdelávacie požiadavky sú stanovované mierne nad hranicu vývinovej úrovne dieťaťa. Časové trvanie edukačnej aktivity rešpektuje potreby dieťaťa a dĺžku udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.

Metódy riadenia pedagogického procesu:

o       pozorovanie (ako metóda pedagogického diagnostikovania),

o       facilitovanie (napomáhanie, uľahčovanie),

o       situačné rozhodovanie,

o       riadenie činnosti, vrátane spoluúčasti detí na riadení činnosti.

Formy práce v edukačných aktivitách:

o       skupinová (počet detí v skupine určuje učiteľ podľa pravidiel plánovanej edukačnej hry alebo činnosti alebo podľa vlastného uváženia),

o       frontálna (súčasne so všetkými deťmi),

o       individuálna.

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti:

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti vypracúva mesačne triedny učiteľ. Plány výchovno-vzdelávacej činnosti sú pomôckou, pracovným materiálom učiteľa. Povinnou súčasťou mesačných plánov výchovno-vzdelávacej činnosti sú špecifické ciele (výkonové štandardy). Ostatné súčasti mesačného plánu výchovno-vzdelávacej činnosti (kompetencie, tematické okruhy, obsahové štandardy, stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, dátum vykonania činnosti a podpis učiteľa, ktorý činnosť vykonal) sa dohodnú a odsúhlasia na začiatku každého školského roka na pedagogickej rade.

9. Osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V SŠMŠ sa vzdelávajú deti so zdravotným znevýhodnením. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u dieťaťa diagnostikované školským zariadením výchovnej poradenstva a prevencie. Vzdelávacie štandardy sú spoločné pre výchovu a vzdelávanie všetkých detí. Vo vzťahu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa ich realizovanie prispôsobuje v maximálnej miere špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám a rozvojovým možnostiam detí. Deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením (ktorých celková vývinová úroveň dosahuje úroveň 0-2 roky fyzického veku), ktoré nie sú schopné zvládať štandardy štátneho vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím v plnom rozsahu, sa vzdelávajú na základe odporučení zariadenia výchovného poradenstva a prevencie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorého ciele sú zapracované do diferencovaných úloh v školskom vzdelávacom programe a v učebných osnovách školského vzdelávacieho programu SŠMŠ. Tak ako aj vo vzťahu k deťom, ktoré nemajú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby učitelia vytvárajú podmienky na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, hru, učenie, komunikáciu, atď.

SŠMŠ zabezpečuje vo výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

o       odborný prístup – na základe včasnej špeciálno-pedagogickej, psychologickej a medicínskej diagnostiky poskytuje individuálnu a skupinovú prácu s dieťaťom, používa špeciálne metódy a formy vyučovania, postupuje špecificky pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov, aplikuje alternatívne formy komunikácie, úzko spolupracuje s rodičmi a iné,

o       materiálne podmienky, ktoré zahŕňajú špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné;

o       personálne podmienky – špeciálny pedagóg, terapeut, asistent učiteľa, nižší počet detí v triede, vzdelávanie učiteľov a iné.

10. Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom Súkromnej špeciálnej materskej školy je jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

11. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydá SŠMŠ.

12. Personálne zabezpečenie

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci SŠMŠ. Pracujú tu učiteľky, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Medzi ostatných zamestnancov pracujúcich v SŠMŠ patrí upratovačka, údržbár a mzdová účtovníčka a hospodársko-administratívna pracovníčka.

13. Materiálno-technické a priestorové podmienky

Prostredie Súkromnej špeciálnej materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. Každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti.

Hračky – patria k nezastupiteľnému vybaveniu SŠMŠ. Dopĺňajú sa priebežne, podľa potreby, s ohľadom na ich kvalitu a veku primeranosť. Hračky sú pre deti viditeľné a ľahko dostupné.

Materská škola je vybavená vhodným detským nábytkom – stoly, stoličky, detský nábytok a hrové kútiky.

Obe triedy majú spoločnú šatňu, jedáleň, spálňu a WC s umyvárňou. Detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, hudobné nástroje, didaktické pomôcky a výpočtová technika sú súčasťou SŠMŠ. Učiteľská knižnica sa dopĺňa priebežne, podľa ponuky zaujímavých publikácií. O detské knižnice v triedach sa starajú triedne učiteľky a dopĺňajú ich podľa vlastného uváženia. Spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti je dostatočné zabezpečený. Ležadlá sú pružné, dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko prenosné a skladateľné. V letných mesiacoch deti využívajú detské bicykle, odrážadlá a kolobežky.

14. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

SŠMŠ podľa zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stará o bezpečnosť a zdravie pri výchove a vzdelávaní.

Súkromná špeciálna materská škola:

o       prihliada na základné fyziologické potreby detí,

o       vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov,

o       zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,

o       poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia detí,

o       prihliada na civilnú ochranu detí v programe výchovy a vzdelávania detí,

o       vedie evidenciu školských úrazov, registrovaných školských úrazov detí a evidenciu zmeny zdravotného stavu dieťaťa v priebehu dňa.

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa zamestnanec kontaktuje jeho zákonného zástupcu a dieťa izoluje od ostatných, aby zabránil šíreniu nákazy. V prípade epileptických záchvatov zabezpečí prvú lekársku pomoc a prípadne privolá rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). Miestnosti, v ktorých sa deti zdržiavajú sú upravené s ohľadom na ich bezpečnosť.

15. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Hodnotenie schopností a zručností každého dieťaťa vypracúva triedny učiteľ na začiatku každého školského roka, na konci 1. polroka a na konci 2. polroka každého školského roka formou vyplnenia dotazníka: ,,Hodnotenie schopností a zručností dieťaťa vo veku od 0 do 6 rokov“ a na konci každého školského roka formou slovného písomného hodnotenia každého dieťaťa.

16. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je naplánované a prebieha v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 445 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zahŕňa tieto formy vzdelávania:

o       adaptačné vzdelávanie,

o       kvalifikačné vzdelávanie,

o       funkčné vzdelávanie,

o       aktualizačné vzdelávanie,

o       inovačné vzdelávanie,

o       špecializačné vzdelávanie.

Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO.

 
  
 
TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok