Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Školský vzdelávací program

Anjelik - učebné osnovy

 

September                

Charakteristika obsahového celku:

Prostredníctvom obsahového celku Dobre je nám v škôlke chceme uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (z rodinného prostredia na SŠMŠ). Oboznamovať sa s novými kamarátmi a zamestnancami SŠMŠ, orientovať sa v novom prostredí. Vytvárať vhodné podmienky pre deti. Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi.

 

Obsahový celok: Dobre je nám v škôlke ...

1. Poznávam škôlku.

2. Nie som tu sám.

3. Dobre je nám v škôlke.

4. Kôš plný ovocia.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Predstaviť sa menom a priezvis-kom

Diferencovaný cieľ:

Pri sociálnych hrách kolektíve detí prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s inými deťmi aj dospelými.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Zvládnuť sebaobslužné činnosti a návyky správneho stolovania

Diferencovaný cieľ:

Udržiavať vypestovanú pravidelnosť v životospráve.

 

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb Diferencovaný cieľ:

Spoznávanie okolia SŠMŠ (priamo na vychádzke, na dvore), sedieť s oporou (v kočíku na vychádzke) dlhšiu dobu.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Zachovať v pracovných činnostiach návyky poriadku a čistoty (upratovať po sebe)

Diferencovaný cieľ:

Pravidelne striedať činnosti dňa, režim dňa.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe)

Diferencovaný cieľ:

Ukázať jednu časť tela na bábike alebo na sebe.

 

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Držať správne grafický materiál

Diferencovaný cieľ:

Pasívne a aktívne ohmatávanie predmetov z rôznych materiálov rôznymi časťami tela (napr. dlaňami, chodidlami, perami).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Poznať svoje meno a meno svojho kamaráta

Diferencovaný cieľ:

Pri prihováraní sa dbať na zrakový kontakt.

 

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Nadviazať verbálny a neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými

Diferencovaný cieľ:

Odpovedať na sociálny kontakt s iným dieťaťom pri hre vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Vedieť adresu bydliska materskej školy

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať okolie SŠMŠ.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy

Diferencovaný cieľ:

Ukázať jednu časť tela na bábike alebo na sebe.

 

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Napodobňovať základné polohy, postoje a pohyby

Diferencovaný cieľ:

Priťahovať sa do sedu za ruky, zdvíhať hlavu.

 

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach

Diferencovaný cieľ:

Prevaľovať sa z chrbta na bok, na bruško, z bruška na chrbát.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Zhotoviť výtvory z rôzneho materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, modelovať, tvarovať...)

Diferencovaný cieľ:

Hra s plastelínou (miesenie, stláčanie, trhanie).

Ja som

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Pozdraviť, poďakovať sa, ospravedlniť sa a požiadať o pomoc

Diferencovaný cieľ:

Na požiadanie podať hračku do dlane,

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Uplatňovať spoluprácu v skupino-vej hudobno-pohybovej hre

Diferencovaný cieľ:

Pri hudobno-pohybových hrách kolektíve detí prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s inými deťmi aj dospelými.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách

Diferencovaný cieľ:

Fixovať zrak na okamih na farebný predmet.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách (poznávanie základných farieb)

Diferencovaný cieľ:

Oboznamovať sa s materiálmi a hračkami rôznych farieb.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Prejaviť, zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využi-tia rôznych pracovných a výtvar-ných techník

Diferencovaný cieľ:

Manipulácia s výtvarným materiá-lom, jeho uchopenie.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Vnímať a rozoznať, že hračky sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar...

Diferencovaný cieľ:

Uchopovať hračku v dosahu (z ruky dospelého alebo z plochy), na okamih ju aktívne udržať, čas udržania predlžovať.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť v nej spolupracovať

Diferencovaný cieľ:

Pri sociálnych hrách prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s dieťaťom.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Vedieť reagovať na zmeny tempa hudobného sprievodu

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na zvuky pohybom (pri počúvaní rytmickej hudby), alebo upokojením (pri počúvaní uspá-vanky alebo relaxačnej hudby).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolíDiferencovaný cieľ:

Spoznávanie vlastností predmetov hmatom (teplé – studené, suché – mokré, drsné – hladké, mäkké – tvrdé, guľaté - hranaté a pod.).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať nebezpečenstvo vyplývajú-ce z dotýkania sa neznámych zvierat

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (návštevou obchodu so zvieratami) pozorovať vtáky a zvieratá.

Príroda

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie.

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky.

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup,
 • algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.

Október                

Charakteristika obsahového celku:

Prostredníctvom obsahového celku Jeseň pani bohatá … budeme približovať deťom pracovné činnosti ľudí, oboznamovať sa s plodmi, ktoré nám prináša Pani Jeseň, upevňovať zdravý štýl života a ako ochraňovať svoje i zdravie druhých. Naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane dostatku pohybu a zdravej výživy.

Obsahový celok: Jeseň pani bohatá …

1. Šarkaniáda.

2. Plody jesene.

3. Padá lístie šuchoce...

4. Oblečenie na jeseň.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Rozširovať si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu

Diferencovaný cieľ:

Stimulovať pohyb jazyka (olizovanie pier, horného podnebia, líc z vnútornej strany natretých medom alebo nutelou).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Vedieť udržať rovnováhu, orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe)

Diferencovaný cieľ:

Zdvíhať nohy, zapierať sa nohami do podložky (stena, lopta …).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb

Diferencovaný cieľ:

Sedieť s oporou (v kočíku na vychádzke) dlhšiu dobu.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Využívať koordináciu zraku a ruky

Diferencovaný cieľ:

Uchopovať drobné predmety palcom a ukazovákom (napr. gombík, mincu).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Dodržiavať zásady ochrany zdravia s pomocou dospelých

Diferencovaný cieľ:

Spoznávanie vône a zápachu (priamo na vychádzke, na dvore, pri kúpaní a pod. – najmä príjemné vône).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať, prevliekať)

Diferencovaný cieľ:

Experimentovať s rôznymi výtvar-nými materiálmi (napr. prstové farby, špongie, inteligentná plastelína).

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Rozširovať si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu

Diferencovaný cieľ:

Orofaciálna stimulácia, čo najčas-tejšie počúvať reč dospelého (slovne komentovať každú čin-nosť).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Ovládať základné lokomočné pohyby

Diferencovaný cieľ:

Stáť chvíľu na nohách s oporou, čas státia postupne predlžovať.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník)

Diferencovaný cieľ:

Napodobňovať čmáranie.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka

Diferencovaný cieľ:

Čo najčastejšie počúvať reč dospelého (slovne komentovať každú činnosť).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i tech-nických produktoch

Diferencovaný cieľ:

Fixovať zrak na okamih na farebný predmet.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými a umelými prekážkami

Diferencovaný cieľ:

V sede s oporou na chvíľu udržať hlavu vzpriamene, čas udržania postupne predlžovať až do 1 minúty.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Pohybovať sa v rôznom prostredí bez strachu

Diferencovaný cieľ:

Plaziť sa za hračkou pomocou rúk, zapierať sa striedavo jednou nohou pokrčenou v kolene (do ruky dospelého).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník

Diferencovaný cieľ:

Ohmatávanie predmetov z rôz-nych prírodných materiálov.

Príroda

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary - riekanky, hádan-ky, vyčítanky, krátke detské básne

Diferencovaný cieľ:

Stimulovať dýchanie (vyvolávať hlasitý smiech, fúkanie do rôznych ľahkých predmetov).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie

Diferencovaný cieľ:

Zameriavať pohľad na farebný predmet, dobu zamerania postup-ne predlžovať.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Vyjadriť rôznymi výrazovými prostriedkami (výtvarne, hudob-ne...) pocity a dojmy z rozprávok, divadla, príbehov

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hudobné a nehudobné zvuky, hlas dospelého, oslovovať menom blízkych ľudí.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným pohybom

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hudobné zvuky, spev dospelého, hudobné nahrávky, skladať ruky k tľapkaniu (riekanky, piesne).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej

Diferencovaný cieľ:

Odpovedať na sociálny kontakt s iným dieťaťom pri hre vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Počúvať s porozumením detskú, ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy

Diferencovaný cieľ:

Čo najčastejšie počúvať reč dospelého (slovne komentovať každú činnosť).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Používať rôzne výtvarné techniky

Diferencovaný cieľ:

Hra s vodou, pieskom, hlinou a pod.

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • dychové a oromotorické cvičenia,
 • čítanie rozprávky,
 • zobrazenie deja rozprávky,
 • recitácia básne,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ.

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík. 

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.

November          

Charakteristika obsahového celku:

Prostredníctvom obsahového celku Cupky - lupky, padá dáždik na chalúpky … chceme vytvárať u detí obraz o konkrétnych zmenách v prírode, rozlišovať ročné obdobia, upevňovať vzťah k prírode, oboznamovať sa s rastlinnou a živočíšnou ríšou, s prírodninami. Naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť.

Obsahový celok: Cupky - lupky, padá dáždik na chalúpky …

1. Strašidelný deň.

2. Náš psík Laky a Teo.

3. Príroda zaspáva.

4. Prší prší.

5. Staráme sa o zvieratká.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Rozlíšiť príčiny možného nebez-pečenstva a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. zápalkami, elek-trospotrebičmi, neznámymi prírod-ninami apod.

Diferencovaný cieľ:

Spoznávanie vlastností predmetov hmatom (farba, veľkosť, tvar, po-vrch).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Kresliť uvoľnenou rukou

Diferencovaný cieľ:

Napodobniť zvislú a vodorovnú čiaru na plochu s motiváciou (napr. auto ide, prší...).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Ovládať základné lokomočné pohyby

Diferencovaný cieľ:

v ľahu na bruchu sa opierať o predlaktie, čas udržania hlavy postupne predlžovať.

 

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál...)

Diferencovaný cieľ:

Pasívne a aktívne ohmatávanie predmetov z rôznych materiálov rôznymi časťami tela (napr. dlaňami, chodidlami, perami).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom

Diferencovaný cieľ:

Obracať stránky v leporele (aj 2-3 naraz), siahať po obrázkoch.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločens-kých pravidiel

Diferencovaný cieľ:

Fixovať zrak na okamih na tvár dospelého.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Zostaviť z puzzle rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa predlohy a slovných inštrukcií

Diferencovaný cieľ:

Vkladať geometrické tvary a telesá do tvarovo zhodných otvorov (doska, kubus).

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou, alebo gestom, posunkom

Diferencovaný cieľ:

spontánne spájať 2 slová (pods-tatné meno + sloveso, prídavné meno + podstatné meno).

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Reagovať neslovne na otázky a pokyny

Diferencovaný cieľ:

Odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Ľudia

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím

Diferencovaný cieľ:

Spoznávať zmeny v prírode a počasí v priamom kontakte na vychádzke.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Zvládnuť vychádzku do blízkeho okolia

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádz-ke, výlete) pozorovať typické znaky ročných období.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Poznať nebezpečenstvo vyplývajú-ce z dotýkania sa neznámych zvierat

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádz-ke, výlete) pozorovať domáce a voľne žijúce zvieratá.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať a rozlíšiť stromy a kríky

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádz-ke, výlete) pozorovať a hmatom skúmať kvety, stromy, kry.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať prírodné pros-tredie (zážitkové učenie).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, rozlíšiť a určiť niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádz-ke, výlete) pozorovať a vnímať krásy prírody.

 

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých a výrazových prostriedkov

Diferencovaný cieľ:

Ukázať daný obrázok v knihe (napr. psa).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami

Diferencovaný cieľ:

Lezenie a chôdza v prírodnom prostredí s oporou (pomoc dospe-lého).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Vyjadriť rôznymi umeleckými prostriedkami (výtvarne, hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla

Diferencovaný cieľ:

Sprostredkovať deťom zážitok z bábkového divadla.

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Zapamätať si a prednášať riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne

Diferencovaný cieľ:

Obracať stránky v knihe s hrubými listami, siahať po obrázkoch.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Počúvať detské hudobné skladby s citovým angažovaním

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na hudbu pohybom (tlieskaním, hrou na tele, živými pohybmi).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Uplatňovať tvorivosť v hre

Diferencovaný cieľ:

Prekladať geometrické tvary a telesá z nádoby do nádoby.

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Spievať s radosťou

Diferencovaný cieľ:

Skladať ruky k tľapkaniu (riekanky, piesne).

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Rozlíšiť časové vzťahy, čo je teraz, dnes, čo bolo včera, čo bude zajtra

Diferencovaný cieľ:

Rozlišovať vlastným zážitkom deň-noc (svetlo-tmu).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Kresliť, maľovať podľa predlohy a vlastnej fantázie na tému

Diferencovaný cieľ:

Spoznávanie vlastností predmetov hmatom (teplé-studené, suché-mokré, drsné-hladké, mäkké-tvr-dé, guľaté-hranaté a pod.).

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie. 

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík.

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.

December               

Charakteristika obsahového celku:

 

Prostredníctvom obsahového celku Je tu čas adventný... budeme u detí rozvíjať vzťah k prípravám osláv sviatkov a spoločenským udalostiam ako je príchod Mikuláša a blížiacich sa Vianoc. Podporiť vzťah k poznávaniu a učeniu hrou. Hrať sa na snehu, stavať, guľovať, kĺzať sa na snehu a lade, stavať snehuliaka. Skúmať vlastnosti snehu.

Obsahový celok: Je tu čas adventný...

1. Mikulášku dobrý stýčku...

2. Tešíme sa na Vianoce.

3. Vianočný stromček.

4. Besiedka.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zhotoviť výrobky z rozmanitého materiálu vrátane odpadového rôznymi technikami, strihať lepiť, tvarovať

Diferencovaný cieľ:

Manipulácia s výtvarným materiá-lom, jeho uchopenie.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach

Diferencovaný cieľ:

V ľahu na bruchu zdvíhať hrudník, roztiahnuť paže, opierať sa o ruky.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Orientovať sa v priestore vo vzťahu k vlastnej osobe

Diferencovaný cieľ:

Uchopovať hrkálku v dosahu (z ruky dospelého alebo z plochy), na okamih ju aktívne udržať, čas udržania predlžovať.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach

Diferencovaný cieľ:

Rozlišovať príjemný a prísny tón hlasu.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Rozhodovať sa pre určitú činnosť

Diferencovaný cieľ:

Zreteľne zahrkať hrkálkou.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny

Diferencovaný cieľ:

Rozširovať pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu 20-200 slov.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov

Diferencovaný cieľ:

Odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Ľudia

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Používať spisovnú podobu slovenského jazyka

Diferencovaný cieľ:

Keď plače, upokojiť ju, kým nepre-stane plakať (láskavým slovom, úsmevom, nežnými dotykmi).

Ľudia

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému

Diferencovaný cieľ:

Pri sociálnych hrách prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s dieťaťom.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka

Diferencovaný cieľ:

Zážitkový učením spoznávať vlastnosti neživej prírody.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémo-vých situáciách

Diferencovaný cieľ:

Sedieť s oporou dlhšiu dobu.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv, sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií

Diferencovaný cieľ:

Pozorovať a vnímať prípravy a os-lavy rôznych sviatkov, reagovať na zážitky z osláv zvukmi, živými pohybmi.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

 

Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hudobné a nehudobné zvuky, spev dospelého, hudobné nahrávky.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch

Diferencovaný cieľ:

S pomocou dospelého hrať na rytmické hudobné nástroje.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Použiť v hrách riekanky s rôznou tematikou

Diferencovaný cieľ:

Skladať ruky k tľapkaniu (riekanky, piesne).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hru s rytmickými nástrojmi (Orffov inštrumentár).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Prejavovať radosť hry

Diferencovaný cieľ:

Pri hrách prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s inými.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Realizovať a hodnotiť hru (námetová hra)

Diferencovaný cieľ:

Vkladať kocky do nádoby, vyberať ich.

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie.

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík.

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.

Január                 

Charakteristika obsahového celku:

 

Prostredníctvom obsahového celku Padá sniežik bielučký … budeme u detí rozvíjať orientáciu v časových vzťahoch a orientáciu v blízkosti domova a SŠMŠ, oboznamovať sa s zimnými športami. Pozorovať život zvierat a vtákov v zime. Prihliadať na rôzne sociokultúrne zázemie dieťaťa.

Obsahový celok: Padá sniežik bielučký …

1. Zimné radovánky.

2. Snehová vločka.

3. Zvieratká v zime.

4. Svet okolo nás.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov

Diferencovaný cieľ:

Zdvíhať nohy, zapierať sa nohami do podložky (stena, lopta …).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Pohybovať sa okolo osi vlastného tela, obraty kotúle

Diferencovaný cieľ:

Prevaľovať sa z chrbta na bok, na bruško, z bruška na chrbát.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Kresliť veľkými grafickými pohybmi(kresba postavy)

Diferencovaný cieľ:

Napodobňovať čmáranie.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a špeciálnej materskej školy

Diferencovaný cieľ:

Spoznávanie okolia SŠMŠ (priamo na vychádzke, na dvore).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Komunikovať prijateľným spôsobom (pozitívne a negatívne emócie) a vyjadriť pocity

Diferencovaný cieľ:

Orofaciálna stimulácia, odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu iných

Diferencovaný cieľ:

Ochutnávanie potravín rôznej chuti (sladké, slané, kyslé, horké).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hudobné a nehudobné zvuky, spev dospelého, hudobné nahrávky.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať v hrách a napodobniť prácu dospelých

Diferencovaný cieľ:

Očami sledovať dospelého pohybujúceho sa okolo dieťaťa.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine

Diferencovaný cieľ:

Vložiť drobný predmet (napr. gombík, korálku) do fľaše, vysypať ho (po ukážke, spontánne).

Ľudia

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Počúvať s porozumením

Diferencovaný cieľ:

Nájsť skutočný predmet na výzvu (ukázať rukou).

Ľudia

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Rozlišovať pozitívne a negatívne emócie druhých osôb

Diferencovaný cieľ:

Čo najčastejšie počúvať reč dospelého (slovne komentovať každú činnosť).

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia (zima)

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať typické znaky ročných období.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, rozlíšiť a určiť niektoré domáce a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (návštevou obchodu so zvieratami) pozorovať exotické zvieratá.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať a vnímať krásy prírody.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Pozorovať prírodné prostredie

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať prírodné prostredie (zážitkové učenie).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na zvuky pohybom (pri počúvaní rytmickej hudby).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami

Diferencovaný cieľ:

Rozlišovať vlastným zážitkom deň-noc (svetlo-tmu).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, zvieracej ríše atď.)

Diferencovaný cieľ:

Zážitkový učením spoznávať vlastnosti neživej prírody.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Začať rozvíjať a dokončiť hru

Diferencovaný cieľ:

Vkladať kocky do vedierka, vyberať ich.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Počúvať detské hudobné skladby s citovým angažovaním

Diferencovaný cieľ:

Otáčať sa za zvukom.

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo alebo iné detské divadlo

Diferencovaný cieľ:

Sprostredkovať deťom zážitok z bábkového divadla.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony)

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na zvuky pohybom (pri počúvaní rytmickej hudby).

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie.

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík. 

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnéj činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 •  opakovanie.

Február                   

Charakteristika obsahového celku:

Prostredníctvom obsahového celku Fašiangy - Turice budeme u detí rozvíjať vzťah k fašiangovým sviatkom zoznamovať sa so zvykmi a obyčajami viažucimi sa k fašiangom v našom regióne. Utvárať si predstavu o ľudových tradíciách a zvykoch. Budeme u detí rozvíjať orientáciu v blízkosti domova a materskej školy, zdôvodňovať význam dodržiavania cestnej premávky aj počas zimného ročného obdobia. Posiľňovať úctu k rodičom, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

Obsahový celok: Fašiangy – Turice

1. Karneval.

2.Valentínske srdiečko.

3. Poznám svoje telo.

4. Cesta a bezpečnosť.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny

Diferencovaný cieľ:

Zameriavať pohľad na osobu na dlhšiu dobu.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Určiť časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkcie

Diferencovaný cieľ:

Ukázať jednu časť tela na bábike alebo na sebe.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník)

Diferencovaný cieľ:

Hra s plastelínou (miesenie, stláčanie, trhanie).

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Rozširovať si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu

Diferencovaný cieľ:

Orofaciálna stimulácia, rozširovať pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu 20-200 slov (zážitkovým a multisenzorickým učením).

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Jednoduchým spôsobom rozlíšiť stav zdravia a stav choroby

Diferencovaný cieľ:

Udržiavať vypestovanú pravidelnosť v životospráve.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb

Diferencovaný cieľ:

Ukázať na vychádzke na auto.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

 

Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie) zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka

Diferencovaný cieľ:

Snažiť sa postaviť na seba 2 kocky.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

 

Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu

Diferencovaný cieľ:

Odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré geometrické tvary

Diferencovaný cieľ:

Vkladať geometrické tvary a telesá do tvarovo zhodných otvorov (doska, kubus).

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na zvuky upokojením (pri počúvaní uspávanky alebo relaxačnej hudby).

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, rozlíšiť priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch)

Diferencovaný cieľ:

Zážitkový učením spoznávať vlastnosti neživej prírody.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, rozlíšiť, priradiť triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary

Diferencovaný cieľ:

Multisenzorickou stimuláciou poz-návať vlastnosti rôznych predme-tov (zapojiť čo najviac senzoric-kých kanálov do poznávania) .

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách

Diferencovaný cieľ:

Stimulovať dýchanie (vyvolávať hlasitý smiech, fúkanie do rôznych ľahkých predmetov),.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Využívať na pohyb rôzne pomôcky

Diferencovaný cieľ:

Stáť chvíľu na nohách s oporou, čas státia postupne predlžovať.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník

Diferencovaný cieľ:

Skúmať hmatom vlastnosti rôznych druhov materiálov.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať prírodné prostredie (zážitkové učenie).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu

Diferencovaný cieľ:

Prejavovať radosť pri hre s vodou, z kúpeľa.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania sveta

Diferencovaný cieľ:

Sledovať pohybujúce sa predmety.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách

Diferencovaný cieľ:

Obracať stránky v leporele (aj 2-3 naraz), siahať po obrázkoch.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Uplatňovať tvorivosť v hre

Diferencovaný cieľ:

Sledovať hračku, ktorú drží v ruke.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Kresliť, maľovať, modelovať podľa predlohy a vlastnej fantázie a na tému

Diferencovaný cieľ:

Hra s plastelínou (miesenie, stláčanie, trhanie).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Zapojiť sa do skupinovej hry a spolupracovať v nej

Diferencovaný cieľ:

Spolupracovať pri obliekaní (nastaviť ruku, nohu).

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie.

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík.

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.

Marec                                                        

Charakteristika obsahového celku:

 

Prostredníctvom obsahového celku Z rozprávky do rozprávky budeme u detí prehlbovať poznatky o domácich, hospodárskych zvieratách ich mláďatách a ich úžitok. Rozvíjať starostlivosť o rastliny zdôvodňovať význam jednotlivých činností. Zúčastňovať na príprave osláv veľkonočných sviatkov, vedieť ich charakterizovať poznať ich význam, ľudové tradície a zvyky.. Rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné kompetencie detí.

Obsahový celok: Z rozprávky do rozprávky...

1. Moja obľúbená rozprávka.

2. Máme zúbky veselé.

3. Zvieratká a ich mláďatká.

4. Šiby- ryby – Veľká noc.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Kontrolovať pri pohybe dýchanie

Diferencovaný cieľ:

Stimulovať dýchanie (vyvolávať hlasitý smiech, fúkanie do rôznych ľahkých predmetov).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Vedieť udržať rovnováhu

Diferencovaný cieľ:

Sedieť s oporou dlhšiu dobu.

 

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a špeciálnej materskej školy

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať okolie SŠMŠ.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Sedieť správne, Držať správne grafický materiál

Diferencovaný cieľ:

Sledovať farebný predmet u, ktorú drží v ruke.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných.

Diferencovaný cieľ:

Pri sociálnych hrách v kolektíve detí prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s inými deťmi aj dospelými.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa predlohy

Diferencovaný cieľ:

Vkladať kocky do nádoby, vyberať ich.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Uplatňovať vlastné nápady so zreteľom na deti v skupine

Diferencovaný cieľ:

Odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Počúvať s porozumením

Diferencovaný cieľ:

Čo najčastejšie počúvať reč dospelého (slovne komentovať každú činnosť).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Priradiť, triediť, porovnávať a usporadúvať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť)

Diferencovaný cieľ:

Uchopovať drobné predmety palcom a ukazovákom (napr. gombík, mincu).

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Počítať od 1 do 5

Diferencovaný cieľ:

Sledovať pohybujúce sa predmety.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných i technických produktoch

Diferencovaný cieľ:

Sledovať farebný predmet zo strany na stranu v oblúku 180°.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, rozlišovať, priradiť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary

Diferencovaný cieľ:

Prekladať geometrické tvary a telesá z nádoby do nádoby.

Ľudia

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí v reálnych situáciách

Diferencovaný cieľ:

Pri hrách prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s inými.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Pozorovať prírodné prostredie

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať prírodné prostredie (zážitkové učenie).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Otužovanie sa prostredníctvom vody, snehu, vetra , slnka

Diferencovaný cieľ:

Spoznávať zmeny v prírode a počasí v priamom kontakte na vychádzke.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník

Diferencovaný cieľ:

Ohmatávanie predmetov z rôznych prírodných materiálov.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádzke, výlete) pozorovať domáce a voľne žijúce zvieratá.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hudobné a nehudobné zvuky, spev dospelého, hudobné nahrávky.

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Zapamätať si a prednášať riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne

Diferencovaný cieľ:

Ukázať na obrázok v knihe.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií

Diferencovaný cieľ:

Pozorovať a vnímať prípravy a oslavy rôznych sviatkov, reagovať na zážitky z osláv zvukmi, živými pohybmi.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Kresliť, modelovať, maľovať rôznymi technikami tvorivo a s použitím rôzneho materiálu

Diferencovaný cieľ:

Hra s vodou, pieskom ,hlinou a pod.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách (ľah, kľak, stoj, sed)

Diferencovaný cieľ:

Sledovať pohybujúce sa farebné predmety, farebnú stopu kresliaceho materiálu.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Reprodukovať krátke ľudové a autorské rozprávky a príbehy

Diferencovaný cieľ:

Pri pozeraní obrázkov v knihe pozerať kam ukazujeme (z jedného obrázka na druhý).

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie. 

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík.

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.

Apríl                               

Charakteristika obsahového celku:

Prostredníctvom obsahového celku Slniečko sa zobudilo... budeme u detí približovať prírodné javy ovplyvnené počasím. Správne označovať prírodné javy ovplyvnené počasím – slnko, mraky, vietor dážď, búrka. Poznávať život rastlín a živočíchov okolo potokov, riek a rybníkov. Rozvíjať cieľavedomé, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionál-nej a morálnej oblasti. Vytvárať predstavu o našej vlasti Slovenskej republiky, oboznamovať sa s slovenskou zástavou a zástavou európskej únie. Zoznamovať sa s významom polície pre bezpečnosť cestnej premávky.

Obsahový celok: Slniečko sa zobudilo...

1. Príroda sa zobúdza.

2. Poznám okolie škôlky.

3. Voda je život.

4. Ide vláčik – ši- ši- ši.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu vrátane odpadového rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať)

Diferencovaný cieľ:

Siahať po hračkách, ktoré sú mimo dosah.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Vedieť adresu bydliska materskej školy

Diferencovaný cieľ:

Spoznávanie okolia SŠMŠ (priamo na vychádzke, na dvore).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí)

Diferencovaný cieľ:

Chôdza s oporou (pomocou chodítka, chôdza okolo nábytku, za ruky dospelého).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Sedieť správne (pri písaní, kreslení)

Diferencovaný cieľ:

Napodobniť zvislú a vodorovnú čiaru na plochu s motiváciou (napr. auto ide, prší...).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov

Diferencovaný cieľ:

Ukázať na obrázok v knihe.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Orientovať sa v priestore vo vzťahu k vlastnej osobe

Diferencovaný cieľ:

Sledovať zavesenú hračku zo strany na stranu v oblúku 180°.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Uplatňovať aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext

Diferencovaný cieľ:

Orofaciálna stimulácia, spontánne spájať 2 slová (podstatné meno + sloveso, prídavné meno + pod-statné meno).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Vedieť sa dorozumieť v kontakte s inými

Diferencovaný cieľ:

Orofaciálna stimulácia, nájsť skutočný predmet na výzvu (ukázať rukou).

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Prijať v rozhovore s inými deťmi názornú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory (v hre)

Diferencovaný cieľ:

Stimulovať pohyb jazyka (olizovanie pier, horného podnebia, líc z vnútornej strany natretých medom alebo nutelou),

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hudobné a nehudobné zvuky, spev dospelého, hudobné nahrávky.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Uplatňovať na základe vlastného pozorovania rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických produktoch

Diferencovaný cieľ:

Uchopovať hračku v dosahu (z ruky dospelého alebo z plochy), na okamih ju aktívne udržať, čas udržania predlžovať,.

Ľudia

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných

Diferencovaný cieľ:

Pri sociálnych hrách v kolektíve detí prejavovať radosť, spoluprežívať radosť s inými deťmi .

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami

Diferencovaný cieľ:

Lezenie a chôdza v prírodnom prostredí s oporou (pomoc dospelého).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať niektoré zložky živej a neživej prírody

Diferencovaný cieľ:

Hra s vodou, pieskom, hlinou a pod.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať a vnímať krásy prírody.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov

Diferencovaný cieľ:

Napodobniť zvislú a vodorovnú čiaru na plochu s motiváciou (napr. auto ide, prší...).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Uvedomiť si význam starostlivosti o rastliny

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať a hmatom skú-mať kvety, stromy, kry.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Vedieť že naša vlasť je Slovenská republika

Diferencovaný cieľ:

Sledovať farebný predmet (vlajku SR), ktorú drží v ruke.

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Poznať miesto svojho bydliska

Diferencovaný cieľ:

Spoznávanie okolia SŠMŠ (priamo na vychádzke, na dvore).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, zvieracej ríše atď.

Diferencovaný cieľ:

Pri pozeraní obrázkov v knihe pozerať kam ukazujeme (z jedného obrázka na druhý).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Používať rôzne výtvarné techniky

Diferencovaný cieľ:

Uchopovať drobné predmety palcom a ukazovákom (napr. gombík, mincu).

 

 

 

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Kresliť maľovať, modelovať plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu

Diferencovaný cieľ:

Hra s plastelínou (miesenie, stláčanie, trhanie).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie

Diferencovaný cieľ:

Experimentovať s rôznymi výtvar-nými materiálmi (napr. prstové farby, špongie, inteligentná plaste-lína).

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie. 

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík.

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.

Máj                                            

Charakteristika obsahového celku:

Prostredníctvom obsahového celku Lúka plná kvetov budeme deti oboznamovať a prehlbovať poznatky o mieste bydliska, upevňovať vzťah k rodičom. Získať a posiľňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám. Oboznamovať sa so záhradnými, lúčnymi a lesnými jarnými kvetmi. Vytvárať si pozitívny vzťah k pracovným činnostiam. Približovať a utvárať si predstavy o Zemi, Slnku, Mesiaci.

Obsahový celok: Lúka plná kvetov...

1. Teba ja mamička najradšej mám.

2. Rozkvitnutá jar.

3. Hola, hola slnko volá.

4. Čimčarara, čim-čim-čim – vtáčiky nás zobúdzajú.

5. Čo dokážu naše rúčky.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu vrátane odpadového rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať)

Diferencovaný cieľ:

Skúmať hmatom vlastnosti rôznych druhov materiálov.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Kresliť uvolnenou rukou

Diferencovaný cieľ:

Manipulácia s výtvarným materiá-lom, jeho uchopenie.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Zaujať postoj členov rodiny a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov

Diferencovaný cieľ:

Napodobňovať čmáranie.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami (omietnuť sladkosti od neznámych osôb, vnímať to ako nebezpe-čenstvo ohrozenia zdravia)

Diferencovaný cieľ:

Fixovať zrak na okamih na tvár dospelého, rozlišovať cudzie osoby.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Vyberať si zdravé potraviny

Diferencovaný cieľ:

Ochutnávanie potravín rôznej chuti (sladké, slané, kyslé, horké).

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie iných

Diferencovaný cieľ:

Vedieť vyjadriť bolesť.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Vnímať a určiť viacerými zmyslami aspoň jeden životne dôležitý orgán (srdce)

Diferencovaný cieľ:

Ukázať jednu časť tela na bábike alebo na sebe.

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, slovne opísať rozmanité ľudské činnosti

Diferencovaný cieľ:

Kŕmenie kašovitou stravou po lyžičkách, učiť sa piť z hrnčeka s pomocou, učiť sa jesť lyžicou s pomocou.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných činností

Diferencovaný cieľ:

Ohlasovať vykonanú potrebu (do plienky).

Ľudia

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým osobám so zdravotným postihnutím a starým ľuďom

Diferencovaný cieľ:

Odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zvládnuť na elementárnej úrovni pohybové zručnosti a schopnosti

Diferencovaný cieľ:

Chôdza s oporou (pomocou chodítka, chôdza okolo nábytku, za ruky dospelého), predlžovať dobu prebaľovania.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať význam prírodného prostredia

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte (na vychádz-ke, výlete) pozorovať a vnímať krásy prírody.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Určiť niektoré spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať domáce a voľne žijúce zvieratá, kvety, stromy, kry.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať a rozlíšiť niektoré kvety

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať a hmatom skú-mať kvety.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Vedieť že huby sú jedlé a nejedlé

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, v obchode) pozorovať a hmatom skúmať huby.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o Zemi, Slnku, Mesiaci a hviezdach získané sprostredkovane pozorovaním z rôznych médií

Diferencovaný cieľ:

Rozlišovať vlastným zážitkom deň-noc (svetlo-tmu).

Príroda

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Učebné

Informačné

Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že život je roz-manitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, zvieracej ríše atď.)

Diferencovaný cieľ:

Ukázať na obrázok v knihe,.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Pokryť celú plochu rozmanitými farbami

Diferencovaný cieľ:

experimentovať s rôznymi výtvar-nými materiálmi (napr. prstové farby, špongie, inteligentná plastelína).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu

Diferencovaný cieľ:

Hra s plastelínou (miesenie, stláčanie, trhanie).

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel

Diferencovaný cieľ:

Sledovať pohybujúce sa farebné predmety.

Kultúra

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Zapamätať si a prednášať riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne

Diferencovaný cieľ:

Skladať ruky k tľapkaniu (riekanky, piesne).

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie.

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík.

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.

Jún       

Charakteristika obsahového celku:

Prostredníctvom obsahového celku Už sme prišli z výletu... budeme u detí upevňovať poznatky o ročných obdobiach a ich  typických znakoch. Rozvíjať farebnosť a farebné videnie. Osvojovať si zásady kultúrneho a ohľaduplného správania sa v dopravných prostriedkoch. Naučiť sa všeľudské etické hodnoty, prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách, konať ohľaduplne a empaticky.

Obsahový celok: Už sme prišli z výletu...

1. MDD – máme sviatok.

2. Spočítam si všetko hneď.

3. Kde sa všade vyberieme.

4. Odchádzame na prázdniny – škola volá.

Kompetencie

Špecifické ciele

Tematický okruh

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na hudbu pohybom (tlieskaním, hrou na tele, živými pohybmi).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Aplikovať poznatky o svojom tele pri vytváraní ľudskej postavy (s uplatňovaním rôznych výtvarných techník)

Diferencovaný cieľ:

Ukázať jednu časť tela na bábike alebo na sebe.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Prejaviť pozitívne postoje k svoj-mu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov

Diferencovaný cieľ:

Pasívne a aktívne ohmatávanie predmetov z rôznych materiálov rôznymi časťami tela (napr. dlaňami, chodidlami, perami).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu vrátane odpadového rôznymi technikami (strihať, lepiť...)

Diferencovaný cieľ:

Spoznávanie vlastností predmetov hmatom(teplé-studené, suché-mokré, drsné-hladké, mäkké-tvrdé, guľaté- hranaté a pod.).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hudobné a nehudobné zvuky prostredníctvom počítača.

 

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi a dospelými

Diferencovaný cieľ:

Odpovedať na sociálny kontakt vydávaním zvukov, gestikulovaním, úsmevom.

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách, konať s ohľa-dom na seba a druhých

Diferencovaný cieľ:

Rozlišovať príjemný a prísny tón hlasu, reagovať na zvuky upoko-jením (pri počúvaní uspávanky alebo relaxačnej hudby).

Ja som

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu

Diferencovaný cieľ:

Orofaciálna stimulácia, rozširovať pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu 20-200 slov (zážitkovým a multisenzorickým učením).

Ja som

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine

Diferencovaný cieľ:

Prekladať geometrické tvary a telesá z nádoby do nádoby.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch)

Diferencovaný cieľ:

Ukázať na obrázok auta v knihe.

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno pohybovej hre

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na hudbu pohybom (tlieskaním, hrou na tele, živými pohybmi).

Ľudia

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zvládnuť na elementárnej úrovni pohybové zručnosti a schopnosti

Diferencovaný cieľ:

Stáť chvíľu na nohách s oporou, čas státia postupne predlžovať.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka

Diferencovaný cieľ:

Hra s vodou, pieskom, hlinou a pod.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie polievať kvety)

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať a vnímať krásy prírody.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Učebné

Informačné

Poznať opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím

Diferencovaný cieľ:

Spoznávať zmeny v prírode a počasí v priamom kontakte na vychádzke.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť

Diferencovaný cieľ:

V priamom kontakte(na vychádzke, výlete) pozorovať prírodné prostredie (zážitkové učenie).

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov

Diferencovaný cieľ:

Ohmatávanie predmetov z rôznych prírodných materiálov.

Príroda

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Vedieť reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu

Diferencovaný cieľ:

Počúvať hru s rytmickými nástrojmi (Orffov instrumentár).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Zapamätať si a prednášať riekanky, hádanky, krátke detské básne

Diferencovaný cieľ:

Skladať ruky k tľapkaniu (riekanky, piesne).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Informačné

Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na hudbu pohybom (tlieskaním, hrou na tele, živými pohybmi).

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Kresliť, maľovať, modelovať podľa predlohy a vlastnej fantázie

Diferencovaný cieľ:

Experimentovať s rôznymi výtvar-nými materiálmi(napr. prstové farby, špongie, inteligentná plastelína),

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií

Diferencovaný cieľ:

Pozorovať a vnímať prípravy a oslavy rôznych sviatkov.

Kultúra

Psychomotorické

Kognitívne

Komunikatívne

Sociálne

Osobnostné

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami zážitky z osláv sviatkov

Diferencovaný cieľ:

Reagovať na zážitky z osláv zvukmi, živými pohybmi.

Kultúra

 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • hra, spolupráca v hre,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • senzo-motorické cvičenia,
 • kreslenie a maľovanie k danej téme,
 • spevácke činnosti,
 • počúvanie hudby,
 • grafomotorické zručnosti,
 • vychádzka do okolia SSMŠ,
 • sebaobslužné činnosti, stolovanie.

Učebné zdroje:

 • knihy, encyklopédie,
 • obrázkový materiál,
 • pracovné listy,
 • didaktický materiál,
 • CD prehrávač, DVD prehrávač, PC,
 • hračky,
 • Zvedavček, Macko pusík.

Metódy:

 • slovná,
 • názorná,
 • praktickej činnosti (manipulačnej, grafickej a výtvarnej činnosti),
 • zážitkového učenia,
 • špecifické (nadmerné zvýraznenie informácie, viacnásobné opakovanie, individuálny prístup, algorytmizácia obsahu, mutisenzorické sprostredkovanie informácie, intenzívna stimulácia),
 • spätná väzba,
 • hodnotenie a sebahodnotenie,
 • opakovanie.
 
  
 
TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok